วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2552

การจัดทำสื่อนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา

บทคัดย่อ

ชื่อการศึกษา : รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
ชื่อผู้พัฒนานวัตกรรม : นางจรัสศรี เวียงทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา : 2551
...........................................................................................................................................

บทเรียนสำเร็จรูป สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง และตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล การรายงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนบ้านป่าตาลใต้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ประชากร ที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 19 คน ผู้รายงานใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 16 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 8 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการพัฒนานวัตกรรม ปรากฏ ดังนี้

1. บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีคุณภาพระดับ ดีมาก ด้วยค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.90 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.23
2. บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.55/ 88.91
3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยค่าเฉลี่ย เท่ากับ 25.43 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.14 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียน ด้วยค่าเฉลี่ย เท่ากับ 18.09 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.55 คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.95 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.21
ผลการศึกษา พบว่า บทเรียนสำเร็จรูป เป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง บทเรียนสำเร็จรูปนี้จึงนำมาใช้เป็นสื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน เรื่องการดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้เป็นอย่างดี

1 ความคิดเห็น: